SmartZero

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) bor mer än hälften av världens befolkning i stadskärnor och denna siffra kommer att öka snabbt under de närmaste 30 åren. Redan idag bor enligt FN 74% av Europas befolkning i urbana miljöer. Sammantaget med en närmast explosionsartad global befolkningsökning innebär detta stora utmaningar för städer och urbana miljöer.

Den snabba urbaniseringen och befolkningstillväxten pressar befintliga resurserna. Detta återspeglas i städernas miljöpåverkan, även om de bara upptar 2% av världens landmassa, är deras miljömässiga fotavtryck överlägset störst.

Städer förbrukar över två tredjedelar av världens energi enligt C40 cities och står för mer än 70% av de globala koldioxidutsläppen enligt FN habitat.

Städer måste nu minska sin miljöpåverkan samtidigt som de anpassar sig till behoven hos de människor som bor där. Städer måste erbjuda säkra bostadsområden och arbetsplatser som bidrar till en hög livskvalitet för medborgarna.

Hur kan vi framgångsrikt navigera i dessa utmaningar?

För många beslutsfattare är svaret smarta städer, städer och urbana miljöer måste bli energieffektivare, i större grad självförsörjande och baseras på hållbara kretslopp.

 

SmartZero är vår samling av Smart City-produkter och tjänster som tillsammans utgör ett komplett Smart City-ekosystem.

Smarta städer kan erbjuda viktiga fördelar, inklusive:

  • Effektivare stadsplanering och drift
  • Förbättrade och nya samhällstjänster
  • Ökad trafik- och personsäkerhet
  • Betydande energibesparingar och minskade underhållskostnader
  • Ökad hållbarhetspotential
  • Engagera samhället med data från sakernas internet (IoT)

ZeroLED

ZeroLED – en komplett gatu- / vägbelysning, data- och sensornod som är självförsörjande på energi.

En hållbar komplett lösning men noll fotavtryck på miljön, 100% energibesparing med hjälp av off-grid energisystem som är sömlös integrerat med stolpen.

Ett perfekt trafikljus som är händelsebaserat och ser till barn och andra trafikanter korsar övergångställen med största möjliga säker. En parkeringsbetjänt (parkeringsvakt) som är i tjänst 7/24 och dessutom tar hand om betalningen.

Väglagsmonitorering i realtid så att halkbekämpning av snö och is samt städning blir behovsanpassad och därmed miljö- och kostnadseffektiv.

En multi sensorplattform som ger oss stadens buller, trafikintensitet, luftkvalitet, vattenkvalitet på sjöarna och inte minst trafikantdata i realtid. Allt detta utförs med hjälp av en kraftfull AI (Artificiell Intelligens) baserad dator.

ZeroBox

ZeroBox– ZeroBox – den AI-baserade, sensor-, dator- och kommunikationsboxen som ingår i ZeroLED och som också kan levereras som eftermontering med andra armaturer.

Att byta till LED-belysning kan ge energibesparingar mellan 50–70%, och potentialen stannar inte där. Genom att para ihop LED med smarta kontroller kan städer uppnå energibesparingar på upp till 90% eller mer.

Ansluten belysning möjliggör användning av applikationer som kan spara energi på många sätt, som exakt av / på-omkoppling, dimreglering, ljusnivåhantering och integration med andra system för att möjliggöra händelsebaserad belysning. Det gör att städerna kan dra full nytta av fördelarna med LED, IoT och AI.

Gatubelysning finns överallt och är den perfekta infrastrukturen för distribution av IoT-funktioner över en stad och som en integrationspunkt för nya applikationer och tjänster.

ZeroPole

ZeroPole – Vår stolpe är baserad på starkt motståndskraftigt glasfibermaterial. En tunnfilms solpanel är sömlöst integrerat på stolpen. Energi lagringen görs på en intelligent hybrid batteribank. Vårt hybrid batterisystem består av grafen superkondensator och Litium batteri. ZeroLED system kan i princip drivas off-grid i majoriteten av världs geografi. Nordliga breddar kan lätt klassas som är semi off-grid.

ZeroDock

ZeroDock – armaturarmen är utrustad med standard uttag Zhaga book 18 för anslutning av sensorer från tredje part som elektroniskt kopplas till ZeroBox.

ZeroDisp

ZeroDisp – ZeroLED kan utrustas med digital display som kan fjärrstyras eller autonomt ifrån den lokala ZeroBoxen. ZeroDisp kan användas för publik information men också bli en ny inkomstkälla för kommuner och städer.

ZeroCloud

ZeroCloud – ryggraden i ekosystemet för insamling av data, konfiguration, hantering, prenumeration bland andra funktioner.

ZeroCloud är ett molnbaserat smart-city styrsystem som assisterar med utbyggnad av tjänster, förbättra säkerheten, försköna offentliga utrymmen, uppmuntra medborgerlig stolthet och öka energieffektiviteten. Det anslutna LED-belysningssystemet och hanteringsprogramvaran gör det möjligt för dig att fjärrhantera, övervaka och kontrollera all stadsbelysning, från vägar och gator, till trottoarer och korsningar och parker och torg, allt från en enda kontrollpanel. Dessutom kan de besparingar du gör återinvesteras i framtida projekt.

ZeroCloud är också kompatibel med din befintliga belysningsinfrastruktur, så att du kan integrera denna med egna smart-city kontrollsystem och andra applikationer för övervakning av buller och luftkvalitet, incidentdetektering och mer via öppna API: er. Dessa API:er möter stadens krav på transparens och ägarskap av data och bidrar till att undvika inlåsningseffekter och bortkastade investeringar.